logo-full-v2

Latest Announcements

ทันตะฯ ลาดกระบัง ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเป็นที่เรียนร้อยแล้ว

ทันตะฯ ลาดกระบัง ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KMITL Virtual International Programs Week

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม KMITL Virtual International Programs Week ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 14

กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข

คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. ได้จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข โดยการลงพื้นที่พบปะทีมผู้นำชุมชน ทีมแกนนำสุขภาพ และทีมคณาจารย์จากชุมชนมาเรียลัย พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการ “การดูแลให้คำปรึกษาสุขภาพช่องปากทางไกล Oral Health

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง