logo-full-v2

กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข

คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. ได้จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข โดยการลงพื้นที่พบปะทีมผู้นำชุมชน ทีมแกนนำสุขภาพ และทีมคณาจารย์จากชุมชนมาเรียลัย พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการ “การดูแลให้คำปรึกษาสุขภาพช่องปากทางไกล Oral Health for all” ซึ่งเป็นโครงการทันตสาธารณสุขที่มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ผ่านทาง application ที่คณะฯกำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้ง มอบแปรงสีฟัน และยาสีฟันให้กับประชาชนในชุมชนจำนวน 500 ครัวเรือน

Scroll to Top